Bestuurlijke organisatie

Bestuursrecht.4 advies interim bestuurlijke organisatie portfolio          Het afgelopen jaar heeft een omvangrijke decentralisatie van taken in
          het sociale domein (maatschappelijke ondersteuning, (jeugd-)
          zorg en Participatiewet) naar de gemeenten haar beslag gekregen. Daar-
          naast wordt de trend naar het herstellen van de oorspronkelijke bestuurlijke
          hoofdstructuur (rijk, provincies, gemeenten) doorgezet.

          Met name gemeenten staan voor ongekend grote uitdagingen.
          Samenwerking tussen overheden onderling en overheden en ketenpartners

          zal een steeds belangrijker plaats gaan innemen bij beleidsvorming en -uitvoering
          met betrekking tot nieuwe en gewijzigde taken en bevoegdheden.

 

Bestuursrecht.4 ondersteunt overheden bij de juridische vormgeving van bestuurlijke samenwerking (zoals gemeenschappelijke
regelingen en publiek-private samenwerking) en bevoegdhedenstructuren (zoals mandaat en volmacht)
. 

Zo heeft Bestuursrecht.4 overheden geadviseerd over de verzelfstandiging van gemeentelijke taken en samenwerkingsovereenkomsten
opgesteld ten behoeve van de samenwerking met ketenpartners.